Jaki mikroskop będzie najodpowiedniejszy do gabinetu?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2017

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U.2014/1182 j.t. z późn. Zmianami) przez Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2017. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U.2014/1182 j.t. z późn. Zmianami) przez Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia.”

Jeśli jesteś zainteresowany którymś z używanych urządzeń zadzwoń do nas: (+48 42) 611 28 22 lub wypełnij poniższy formularz.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Adres e-mail
Numer telefonu

Zgoda na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204. z późn. Zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatnymi, niezobowiązującymi testami tego urządzenia w Twoim gabinecie, wypełnij poniższy formularz.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Numer telefonu
Adres e-mail

Zgoda na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

“Wyrażam zgodę na używanie Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).”

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz:


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Telefon
Adres e-mail

Regulamin k2017

Regulamin Akcji Promocyjnej K2017

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej  K2017 (zwaną dalej Promocją) jest Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231, zwaną dalej Organizatorem.

 2. Promocja prowadzona jest terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej zasady określa niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami, które stanowią jego integralną część. Regulamin wraz z Załącznikami w trakcie trwania Promocji jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Promocji www.seliga.pl/k2017

 3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 4. Celem promocji jest intensyfikacja sprzedaży produktów SmartOPTIC i Pico Ergo, zwane dalej Produktami lub Produktami Promocyjnymi.

 5. Promocja trwa od 25 lipca 2017 do 31 grudnia 2017.

 6. Uczestnikami Promocji mogą być:

  1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

  2. osoby prawne,

  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

których siedziba znajduje się na terytorium RP, oraz prowadzące działalność jako praktyka zawodowa lekarzy lub jako działalność podmiotu leczniczego (wg Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), zwani dalej Uczestnikami.

 1. Uczestnikiem Promocji nie może być dystrybutor sprzętu medycznego. W przypadku stwierdzenia, że taki podmiot zgłosił się jako uczestnik Promocji zostanie on wykluczony z Promocji przez Organizatora i takiemu podmiotowi nie przysługują Nagrody.

 2. Nagrodami w Promocji są:

  1. Grupa 1 (w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem fioletowym):

   1. sfinansowanie rocznego ubezpieczenia utraty dochodów lekarza dentysty w następstwie nieszczęśliwych wypadków (zwane dalej Ubezpieczeniem)

    1. Ubezpieczyciel: Lloyd's of London. Przedstawicielem ubezpieczyciela we wszelkich sprawach związanych z umową ubezpieczenia jest Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder działający na podstawie pełnomocnictwa numer
     B1511170002KG (Delegated Authority Number).

    2. Bezpośrednią obsługę ubezpieczania m.in. wystawianie dokumentu polisy prowadzi broker ubezpieczeniowy STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą
     (zwana dalej Brokerem) działając na podstawie listu brokerskiego z dnia 4 lipca 2017 wystawionego przez Seliga Microscopes sp. z o.o.

    3. Zakres: jednorazowe świadczenie do kwoty 300.000 (trzysta tysięcy) PLN w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub miesięczne w wysokości 65% miesięcznych przychodów, nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN miesięcznie, jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV – 100 000 zł, jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW B i C – 20 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 9 § 1 Regulaminu.
     Szczegóły dotyczące warunków Ubezpieczenia znajdują się w dokumentach Ubezpieczyciela tj: Warunki ubezpieczenia utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów (LW010/PA/4/MED) oraz Warunki ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów na wypadek zakażenia wirusem HIV oraz WZW (LW015/NS/4/MED)

które stanowią Załączniki do niniejszego Regulaminu.

    1. Po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia stanowiącego Nagrodę, ubezpieczony Uczestnik będzie miał możliwość kontynuowania ubezpieczenia we własnym zakresie na warunkach uzgodnionych z Brokerem.

   1. Sfinansowanie kosztów pożyczki medycznej, w wyniku której Uczestnik ma możliwość zakupu do końca 2017 roku Produktu Promocyjnego w sprzedaży ratalnej w 12 nieoprocentowanych ratach (zwane dalej Raty 12x0%) za pośrednictwem Idea Leasing S.A. (zwaną dalej Instytucją Finansującą)

  1. Grupa 2 (w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem pomarańczowym)

   1. Zestaw 12 sztuk lusterek przedniopowierzchniowych ZIRC Cristal HD (zwany dalej Zestawem Lusterek)

   2. Zestaw 2 sztuk osłonek autoklawowalnych na uchwyty mikroskopu (zwany dalej Zestawem Osłonek)

  2. Grupa 3 (w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem czarnym)

   1. Prawo do 50% zniżki dla jednego Uczestnika lub osoby wskazanej przez Uczestnika za udział w jednym szkoleniu organizowanym przez Organizatora do końca roku 2018 (kalendarz aktualnych szkoleń znajduje się na stronie www.szkolenia.seliga.pl). W przypadku szkoleń z asystą, uczestnictwo asysty również objęte jest 50% zniżką.

   2. Prawo do 50% zniżki na zakup do końca roku 2018 jednego, dowolnego, nowego krzesła będącego w sprzedaży na www.siadamy.pl bez akcesoriów. Zniżka nie dotyczy krzeseł używanych.

 1. Nagroda w postaci Ubezpieczenia, o której mowa w ust. 7 lit. a) pkt. I jest przeznaczona jedynie dla Uczestników Promocji, którzy są osobami fizycznymi, o których mowa w par. 1 ust. 5 lit. a) Regulaminu.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

  1. Zgłoszenie przez Uczestnika chęci uczestnictwa w Promocji do dnia 30 sierpnia 2017 roku poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Promocji www.seliga.pl/k2017, zwane dalej Zgłoszeniem.

  2. Przekazanie Organizatorowi następujących danych osobowych:

   1. jeżeli Uczestnik jest indywidualnym przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG: imię i nazwisko, pełną nazwę firmy zgodną z nazwą umieszczoną w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG), siedzibę i adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba, NIP, prawidłowy adres e-mail, aktualny telefon komórkowy,

   2. jeżeli Uczestnik jest osobą prawną lub spółką osobową: pełna nazwa firmy zgodną z nazwą umieszczoną w rejestrze przedsiębiorców (KRS), siedzibę i adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba, NIP, prawidłowy adres e-mail, aktualny telefon komórkowy, a także imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika.

Udostępnienie Organizatorowi powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, aby wziąć udział w Promocji.

  1. Wyrażenie zgód o następującej treści:

   1. “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2014/1182 j.t. z późn. Zmianami) przez  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2017. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia.”

   2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2014/1182 j.t. z późn. Zmianami) przez  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia.”

   3. „Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204. z późn. Zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

   4. “Wyrażam zgodę na używanie Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).”

 1. Jeżeli Uczestnik w czasie trwania Promocji wycofa którąkolwiek ze zgód, których wyrażenie jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji, jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji oraz utratą prawa do nagród.

 2. Uczestnik w czasie trwania Promocji może zakupić dowolną ilość Produktów do wyczerpania zapasów.

 

§ 3 Warunki uzyskania prawa do Nagród w Promocji

 

 1. Warunkiem uzyskania prawa do Nagród w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

  1. Spełnienie warunków określonych w § 2 Regulaminu,

  2. Zawarcie z Organizatorem do końca 2017 roku umowy zakupu przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego,

  3. Wybór przynajmniej jednej z Nagród - w chwili złożenia zamówienia na zakup Produktu Promocyjnego.

 2. Uczestnik do zamówienia każdego z Produktów Promocyjnych może wybrać maksymalnie 3 Nagrody, po jednej z każdej Grupy Nagród. Jeżeli przy składaniu danego zamówienia Uczestnik nie wybierze wszystkich 3 Nagród, traci prawo do późniejszego wyboru pozostałych Nagród do tego zamówienia.

 3. Zawarcie umowy zakupu, o której mowa w ust. 1 lit. b § 3 następuje gdy Uczestnik złoży zamówienie, na formularzu otrzymanym od Organizatora na zakup Produktu, a Organizator potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.

 4. Wybór Nagród przez Uczestnika następuje wraz ze złożeniem zamówienia na Produkt poprzez odpowiednią adnotację na zamówieniu.

 5. W przypadku wyboru Nagrody w postaci Ubezpieczenia, Uczestnik, pod rygorem utraty prawa do otrzymania tej Nagrody, zobowiązany jest do:

  1. wypełnienia i wysłania wniosku o objęcie ubezpieczeniem - załącznik do Regulaminu,

  2. wyrażenia zgody na udostępnienie Brokerowi danych osobowych - załącznik do Regulaminu,

  3. następnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku do zawarcia umowy ubezpieczenia.

 6. W przypadku wyboru Nagrody Raty 12x 0% Uczestnik, pod rygorem utraty prawa do otrzymania tej Nagrody, zobowiązany jest kolejno do:

  1. Wypełnienia i wysłania wniosku o udzielenie finansowania przez instytucję finansującą wskazaną przez Organizatora w sposób wskazany we wniosku,

  2. następnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, do podpisania umowy o finansowanie z tą instytucją,

  3. zapłaty 5% brutto wartości Zamówienia (wpłata własna) na rzecz Organizatora (Sprzedającego) na podstawie wystawionej przez niego faktury proforma za każdy zakupiony Produkt, w terminie wskazanym na fakturze. Uiszczenie wpłaty własnej przez Uczestnika jest konieczne do zrealizowania zamówienia przez Organizatora.

 7. Jeżeli po weryfikacji przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel odmówi zawarcia umowy ubezpieczenia z Uczestnikiem, Uczestnik może w ciągu 7 dni od przekazania mu takiej informacji przez Organizatora wybrać Nagrodę zamienną, którą może być dowolna inna Nagroda z dowolnej Grupy Nagród.

 8. Jeżeli po weryfikacji przez Instytucję Finansującą, odmówi ona Uczestnikowi udzielenia finansowania, Uczestnik  może w ciągu 7 dni od przekazania mu takiej informacji przez Organizatora wybrać Nagrodę zamienną, którą może być dowolna inna Nagroda z dowolnej Grupy Nagród.

 9. W przypadku gdy Uczestnik opóźni się z płatnością za zakupiony Produkt Promocyjny, więcej niż 30 dni, Organizator ma prawo do cofnięcia prawa do Nagrody dla takiego Uczestnika, a w przypadku gdy Uczestnik już Nagrodę zrealizował, Organizator ma prawo do zażądania zwrotu zrealizowanych Nagród lub zażądania zwrotu ich wartości, a Uczestnik ma obowiązek w terminie wskazanym przez Organizatora zwrócić Nagrody lub ich równowartość.

 

§ 4 Odbiór Nagród

 

 1. Termin odbioru Nagrody jest uzależniony od rodzaju Nagrody, a także w przypadku nagród z Grupy 1, od współdziałania Uczestnika.

 2. Ustala się, że poszczególne Nagrody są odebrane w następujący sposób i w czasie opisanym poniżej:

  1. Grupa 1:

   1. nagroda Ubezpieczenie: w chwili odebrania przez Uczestnika wystawionej przez Ubezpieczyciela polisy, która zostanie wysłana na adres mailowy podany przez Uczestnika,

   2. nagroda Raty 12x 0% w chwili dokonania przez Uczestnika wpłaty własnej na konto Organizatora, o której mowa w ust. 6 lit 3 § 3 Regulaminu.

  2. Grupa 2:

   1. zestaw lusterek i zestaw osłonek, w chwili fizycznego odbioru wybranych Nagród (lusterek bądź osłonek) przez Uczestnika. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pomocą firmy kurierskiej bądź osobiście przez pracownika Organizatora (wybór należy do Organizatora), o czym wcześniej Uczestnik zostanie poinformowany.

  3. Grupa 3:

   1. Prawo do 50% zniżki na szkolenie, w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego,

   2. Prawo do 50% zniżki na zakup nowego krzesła na siadamy.pl w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 3. Jeżeli do końca 2018 roku Uczestnik nie odbierze Nagrody, jest to równoznaczne z utratą prawa do jej otrzymania.

 4. Koszt wydania Nagród pokrywa Organizator, koszt odbioru Nagród pokrywa Uczestnik.

 5. Do odbioru Nagród stosuje się postanowienia § 3 ust. 9 Regulaminu.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik może zgłaszać wyłącznie pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 do dnia 30.10.2017, a w zakresie odbioru i dostarczania Nagród w ciągu 30 dni od dnia odbioru Nagrody zgodnie z  § 4 Regulaminu.

 2. Datą wpływu reklamacji jest data stempla pocztowego.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika pisemnie o wyniku rozpatrzenia.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie przez cały okres trwania Promocji prawo do:

  1. dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny,

  2. przedłużenia terminu dokonywania zgłoszeń przez Uczestnika,

  3. zmiany czasu trwania Promocji,

  4. czasowej lub trwałej niedostępności niektórych Nagród lub opóźnienia w ich dostarczeniu.   

  5. zmiany Nagród na równoważne pod względem jakości i funkcji, co będzie równoważne z dostarczeniem Nagrody przez Organizatora.

 2. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora - www.seliga.pl/k2017 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od daty zmiany regulaminu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

 4. Organizator Promocji ma prawo do dyskwalifikacji i wyłączenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy manipulują lub próbują manipulować przebiegiem Promocji lub którzy łamią zasady regulaminu albo w inny sposób próbują wywrzeć wpływ na przebieg Promocji.

 5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Promocji.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci.

 7. Nagroda otrzymana przez uczestnika Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej uczestnika i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 9. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz.1540).

Załączniki do regulaminu:

 1. Warunki ubezpieczenia utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów (LW010/PA/4/MED ), pobierz

 2. Warunki ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów na wypadek zakażenia wirusem HIV oraz WZW (LW015/NS/4/MED), pobierz
 3. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem oraz zgoda na udostępnienie danych osobowych Brokerowi, pobierz

 

Łódź, dnia 25.07.2017

 

Jeśli chciałbyś zapytać o coś naszego konsultanta, wypełnij poniższy formularz.

 

Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Adres e-mail
Numer telefonu

zgłoszenie serwisowe

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatnymi, niezobowiązującymi testami tego urządzenia w Twoim gabinecie, wypełnij poniższy formularz.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Numer telefonu
Adres e-mail

wewnętrzne zgłoszenie serwisowe

 

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz:


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Telefon
Adres e-mail

k2016

pakiet korzysci2016 end

 wisla2016


Regulamin akcji promocyjnej „Korzyści 2016”

 1. Akcja promocyjna „Korzyści 2016” - zwana dalej Akcją - jest zorganizowana i prowadzona przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 zwaną dalej Organizatorem.
 2. W Akcji biorą udział zamówienia spełniające łącznie poniższe warunki:
  1.    Zamówienie zawierające mikroskop SmartOPTIC w cenie regularnej (wg cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia) zostało złożone do końca 2016r.
  2.    Osoba zamawiająca zgłosiła do 30.06.2016r  uczestnictwo w Akcji w jeden ze sposobów opisanych w pkt. 5
 3. Akcja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 4. Akcja nie ma charakteru loterii ani konkursu. 
 5. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez jeden ze sposobów:
  1.    Wysłanie wiadomości tekstowej SMS o treści 'K2016' na numer 661001303.
  Koszt wysłania wiadomości tekstowej jest zgodny z planem taryfowym operatora osoby wysyłającej.
  2.    Wysłanie danych przez formularz on-line umieszczony pod adresem internetowym http://www.seliga.pl/k2016
 6. Zgłoszenie uczestnictwa równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 7. W Akcji mogą uczestniczyć:
  1.    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2.    osoby prawne,
  3.    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  - których siedziba znajduje się na terytorium RP,
  - prowadzące działalność jako praktyka zawodowa lekarzy lub jako działalność podmiotu leczniczego (wg Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654),  
 8. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail lub SMS związanej z przebiegiem Akcji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci.

 

 1. Organizator gwarantuje podmiotom, których zamówienia biorą udział w Akcji uzyskanie trzech spośród oferowanych korzyści:
  1.    Bezpłatny, 7-dniowy pobyt dla 4 osób w przestronnym apartamencie w Wiśle w terminie uzgodnionym z Organizatorem. Pobyt nie podlega zamianie na krótsze pobyty składające się łącznie na 7 dni. Pobyt musi być wykorzystany maksymalnie do 31 sierpnia 2017r.
  2.    Możliwość zwrotu zakupionego urządzenia przez 30 dni od daty dostarczenia – zakup bez ryzyka.
  3.    Zakup dowolnego, nowego krzesła SALLI z oferty sklepu internetowego www.siadamy.pl w cenie pomniejszonej o 40%. Zakup z rabatem na podstawie przekazanego kodu rabatowego.
  4.    Bezpłatne uczestnictwo w dowolnym szkoleniu z oferty www.szkolenia.seliga.pl. Uczestnictwo w szkoleniu musi nastąpić maksymalnie do 31 grudnia 2017r.
  5.    Bezpłatny zestaw lusterek przedniopowierzchniowych ZIRC Crystal HD do pracy z mikroskopem.
  6.    Uczestnictwo w dwóch dowolnych szkoleniach z oferty www.szkolenia.seliga.pl w cenie pomniejszonej o 40%.
  Uczestnictwo w szkoleniach musi nastąpić maksymalnie do 31 grudnia 2017r.
  7.    Odroczony, 30-to dniowy termin płatności.
  8.    Płatność w 10-ciu równych, nieoprocentowanych ratach bez pośrednictwa instytucji kredytującej. Płatnośc pierwszej raty musi nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni po dostarczeniu mikroskopu do klienta.
  9.    Bezpłatny tor wizyjny do Aparatu SONY z mocowaniem typ 'E' (realizacja w czwartym kwartale 2016r.)
 2. Wybór korzyści należy do osoby kupującej mikroskop z zastrzeżeniem pkt. 13.3. Wybór korzyści musi nastąpić wraz ze złożeniem zamówienia na mikroskop. W przypadku kiedy jedną z wybranych korzyści jest korzyść nr 2 tj. "Możliwość zwrotu zakupionego urządzenia przez 30 dni od daty dostarczenia – zakup bez ryzyka", uczestnik Akcji może uzyskać pozostałe dwie korzyści najwcześniej po upływie 31 dni od daty dostarczenia mikroskopu do gabinetu. Przez termin "bezpłatne uczestnictwo" (pkt 10.4) należy rozumieć uczestnictwo w szkoleniu 1 (jednej) osoby.
 3. Korzyści – bonusy – nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator zastrzega sobie:
  1.    prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie przy czym obowiązujący regulamin zostanie każdorazowo opublikowany na stronie http://www.seliga.pl/k2016
  2.    możliwość przedłużenia trwania Akcji,
  3.    prawo do czasowej lub trwałej niedostępności niektórych korzyści lub opóźnienia w ich dostarczeniu.   
 5. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Organizatora w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania

Łódź, 22.12.2015r.

#2402 #0104 #0804 #1604 #2811

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz:


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Telefon
Adres e-mail

k2017

k2017 a
 k2017 b
k2017 c
 k2017 d  k2017 e
k2017 f
 k2017 g
 k2017 h
 k2017 i

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś swój udział w Akcji K2017.

Pamiętaj: Zgłoszenie nie zobowiązuje Cię do zakupu! Na podjęcie dycyzji zakupowej masz czas do końca 2017r. Zgłaszajac się do akcji rezerwujesz sobie bonusy, które możesz dodatkowo zyskać kupując mikroskop.


Jeśli jesteś wstępnie zdecydowany na model mikroskopu i dodatkowe bonusy, możesz nam to już teraz przekazać wypełniając poniższe pola. Wypełniasz niezobowiązująco - będzie czas na zmiany.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2017. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

Potwierdzam powyższe zgody, akceptuję Regulamin Akcji Promocyjnej K2017

 

Ubezpiecznie utraty dochodów

Ubezpiecznie Utraty Dochodów

Przy współpracy z firmą STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi oraz Leadenhall Polska specjalnie z myślą o lekarzach stomatologach została przygotowana oferta dla tych, którzy chcieliby zabepieczyć się przed utratą dochodów na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków.

lh logo

Ubezpieczenie Utraty Dochodów dodawane jest gratis jako jedna z korzyści promocji K2017.
Lekarz pod warunkiem zakupu mikroskopu SmartOPTIC lub PICO Ergo w cenie regularnej może otrzymać wraz z urządzeniem roczną polisę zupełnie za darmo, bez żadnych ukrytych kosztów (kliknij, aby zobaczyć szczegóły akcji).

Podstawowe parametry ubezpieczenia:

 • zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie utraty dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • dla kogo: lekarze dentyści prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • okres ważności polisy: 12 miesięcy
 • wypłata ubezpiecznia: podczas czasowej niezdolności do pracy na sutek NNW lub trwałej niezdolności do pracy
 • maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia: 10 000zł (nie więcej niż 65% miesięcznych dochodów)
 • jednorazowe świadczenie na skutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy: 300 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV: 100 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW B i C: 20 000 zł
 • świadczenia przysługują osobom do 65 roku życia
 • koszt: 0zł (pod warunkiem spełnienia zapisów promocji K2017)
 • konieczność konytnuacji w kolejnym roku: NIE
 • OWU

   

Dlaczego Ubezpiecznie utraty dochodów może się przydać:

KRZYSZTOF, 45 LAT. Uznany chirurg szczękowy, prowadzi własny gabinet stomatologiczny. Główny żywiciel rodziny, finansuje studia dzieci, spłaca kredyt hipoteczny i leasing auta. Podczas jazdy na rowerze upadł i doznał skomplikowanego złamania kości śródręcza. Seria zabiegów chirurgicznych i proces rehabilitacji powoduje 9 miesięczną przerwę w pracy.

Ma problem – aby pokryć stałe zobowiązania i zapewnić środki na bieżące potrzeby rodziny potrzebuje 9.000 zł miesięcznie.

Jeśli Krzystof posiada ubezpieczenie utraty dochodów, może otrzymywać do 10 000 zł miesięcznie przez cały 9 miesięczny okres niezdoloności do pracy (maksymalnie do 24 miesięcy).

Wybrałeś jedną z korzyści Ubezpiecznie utraty dochodów? Procedura postępowania:

 1. Złóż zamówienie na mikroskop objęty promocją K2017 (druk otrzymasz od handlowca) i zrób odpowiednią adnotację dotyczącą wybranych korzyści (m.in. ubezpieczenie utraty dochodów).
 2. Wypenij wniosek oraz zgodę na udostępnienie Brokerowi danych osobowych (załącznik do Regulaminu) i wyślij go do handlowca.
 3. Opłać fakturę za zamówiony mikroskop.
 4. Czekaj na polisę, którą otrzymasz na swoją skrzynke e-mail.

FAQ

1. Kto jest objęty ubezpieczeniem utraty dochodu wskutek NNW?

Ubezpieczeniem objęty jest lekarz stomatolog wskazany w polisie ubezpieczenia.

2. Czy jest granica wieku ubezpieczonego?

Tak. Świadczenie mogą otrzymać osoby do 65 roku życia.

3. Kto jest ubezpieczycielem?

Ubezpieczycielem jest Lloyd’s of London, którego reprezentantem jest Coverholder Leadehall Polska SA.

4. Gdzie będę mógł zgłaszać szkody?

Szkody należy zgłaszać do

Leadehall Polska SA
ul. Domaniewska 42,
07-703 Warszawa

tel.: +48 22 380 42 40 w godz. 9.00 -17.00 w dni robocze
email:

5. Jakie są sumy ubezpieczenia?

Miesięczne świadczenie z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy – do 10 000 z (nie więcej niż 65% średnich przychodów miesięcznych)
Jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy  w zawodzie lekarza stomatologa – 300 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV – 100 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW Bi C – 20 000 zł

6. Jak długo obowiązuje polisa?

Polisa obowiązuje 12 miesięcy od dnia zawarcia ubezpieczenia.

7. Kto wypłaca odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłaca Leadehall Polska SA.

8. Za jakie zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za całkowitą okresową niezdolność do pracy, całkowitą trwałą niezdolności do pracy, zakażenie wirusem HIV i WZW B i C.

9. Za jakie zdarzenia ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Zakresem ubezpieczenie nie jest objęta śmierć ubezpieczonego oraz okresowa bądź trwała niezdolność do pracy spowodowana chorobą.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również wypadki zaistniałe w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych – lista wyłączeń wskazana jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia – w szczególności w par. 8 i 9.

10. Co oznacza „całkowita okresowa niezdolność do pracy” i „całkowita trwała niezdolność do pracy”?

„Całkowita okresowa niezdolność do pracy” – oznacza całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w umowie ubezpieczenia (zawodu lekarza stomatologa), która w świetle istniejącej wiedzy medycznej pozostawia nadzieję na odzyskanie zdolności do pracy.
„Całkowita trwała niezdolność do pracy” - oznacza całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w umowie ubezpieczenia (zawodu lekarza stomatologa), która to niezdolność wystąpi w okresie 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, utrzymuje się nieprzerwanie przez 12 miesięcy, a na zakończenie tego okresu nie ma rokowań.

11. Kto płaci składkę za ubezpieczenie?

Składkę za roczne ubezpieczenie pokrywa w całości Seliga Microscopes Sp. z o.o.

12. Czy jest możliwość kontynuacji na kolejny okres ubezpieczenia?

Tak. Jest możliwość uzyskania oferty na ubezpieczenie na kolejny okres ubezpieczenia. W przypadku kontynuacji polisy na kolejne okresy składkę pokrywa ubezpieczony.

13. Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie wypłacone, w przypadku pozytywnej oceny zasadności roszczeń.

14. Jakie dokumenty potrzebne są, aby zawrzeć ubezpieczenie?

Wypełnione - wniosek ubezpieczenia oraz deklaracja przekazania danych osobowych brokerowi.

15. Jakie dokumenty potrzebne są, aby otrzymać wypłatę?

Ubezpieczony w przypadku szkody każdorazowo zostanie poinformowany jakie dokumenty będą niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczeń. Będzie to w szczególności – dokumentacja medyczna.

16. Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia?

Nie ma możliwości zmiany zakresu ubezpieczenia. Będzie taka możliwość podczas ewentualnej kontynuacji ubezpieczenia.

17. Czy można zwiększyć sumę ubezpieczenia / wysokość wypłaty?

Nie ma możliwości zmiany zwiększenia sum ubezpieczenia. Będzie taka możliwość podczas ewentualnej kontynuacji ubezpieczenia.

18. Jak otrzymam polisę?

Polisa zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres mailowy, po opłaceniu faktury za zamówione urządzenie w promocji K2017.

19. Czy są jakieś ukryte/dodatkowe koszty?

Korzystając z oferty promocyjnej Seliga Microscope Sp. z o.o. ubezpieczony nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem. Ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w całości pokrywa Seliga Microscope Sp. z o.o.

20. Na skutek nieszczęśliwego wypadku przebywam w szpitalu, czy otrzymam wypłatę ubezpieczenia?

Nie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje świadczenia diety szpitalnej.

21. Na skutek nieszczęśliwego wypadku przebywam na zwolnieniu lekarskim czy dostanę wypłatę ubezpieczenia?

Odszkodowanie zostanie wpłacone po okresie oczekiwania– o ile nastąpi całkowita okresowa niezdolność do pracy.

22. Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie? Jest jakiś okres karencji?

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wystawienia polisy. Nie obowiązuje okres karencji.

23. Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek oznacza niezależne od woli Ubezpieczonego, nagłe i niespodziewane zdarzenie zachodzące w możliwym do zidentyfikowania czasie i miejscu, w tym także wypadek środka transportu.

24. Gdzie znajdę Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

OWU znajdziesz pod linkami:

25. Czy będę musiał kontynuować ubezpieczanie w kolejny okresie?

Umowa ubezpieczenia zawarta jest na 12 miesięcy. Kontynuacja nie jest obowiązkowa. Istnieje jednak możliwość zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres 12 miesięcy. Składkę za kolejne okresy ubezpieczenia pokrywa lekarz stomatolog.

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś swój udział w Akcji K2017.

Pamiętaj: Zgłoszenie nie zobowiązuje Cię do zakupu! Na podjęcie dycyzji zakupowej masz czas do końca 2017r. Zgłaszajac się do akcji rezerwujesz sobie bonusy, które możesz dodatkowo zyskać kupując mikroskop.


Jeśli jesteś wstępnie zdecydowany na model mikroskopu i dodatkowe bonusy, możesz nam to już teraz przekazać wypełniając poniższe pola. Wypełniasz niezobowiązująco - będzie czas na zmiany.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2017. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

Potwierdzam powyższe zgody, akceptuję Regulamin Akcji Promocyjnej K2017

Finanse

Finansowanie na dogodnych warunkach

Zakup mikroskopu, kolposkopu lub unitu laryngologicznego nie musi wiązać się z inwestycją obciążającą budżet firmy.

Wraz z ofertą urzadzeń do pracy w powiększeniu oferujemy także ich finansowanie na bardzo dogodnych warunkach.
Dzięki naszej bliskiej współpracy z firmą Siemens Finance możesz wyposażyć swój gabinet w nowe urządzenia bez konieczności jednorazowego inwestowania całości kwoty. Już nawet od 300zł miesięcznie możesz stać się właścicielem nowego urządzenia.

Firma Siemens Finance przygotowała pakiet rozwiązań finansowych dla placówek medycznych, dzieki któremu finansowanie sprzętu medycznego jest niezwykle atrakcyjne i proste. Specjalnie przygotowana uproszczona procedura pozwala na relizację i finalizację zakupu już podczas jednej wizyty u klienta.

Podstawowe informacje:

- uproszczona procedura może dotyczyć zakupu sprzętu medycznego do kwoty 125 000 EUR
- minimalna kwota wartości inwestycji: 3500 EUR
- opłata wstępna od 0%
- umowa finansowania może trwać od 12 do nawet 72 miesięcy
- bezpieczne finansowanie bez ryzka kursowego: waluta PLN
- brak opłat maniulacyjnych za przyznanie finansowania
- wszystkie procedury podczas jednej wizyty

Wymagane dokumenty:

- prawo wykonywania zawodu
- dowód osobisty lekarza oraz jego małżonka
- umowa spółki w przypadku spółek
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 

 

 

 

 

 

Informacje zawarte na niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warunki finansowania mogą się różnić w zależności od wybranej firmy finansującej oraz jej aktualnej oferty.

Chesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń: 792 223 399
Napisz: adres finanse

lub wyśij zapytanie korzystając z formularza: 

Jakim sposobem mogę otrzymać GRATIS tor wizyjny do mikroskopu?

Jak to możliwe, że ergonomiczny mikroskop SmartOPTIC może kosztować mnie tylko 21900 zł.

Wypełnij formularz aby się dowiedzieć 

Wypełnienie i wysłanie formularza nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania. 
 

 

Certyfikaty

Zadowolenie klienta - najważniejsze.

Stale podnosimy kwalifikacje, dążymy do zapewnienia jak najwyższego poziomu jakości urządzeń oraz świadczonych usług. 7 lipca 2011 zakończyliśmy proces certyfikacji systemu zarządzania jakością i tym samym uzyskaliśmy certyfikaty zgodności ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003 + AC:2009.

System zarządzania jakością gwarantuje zgodność z międzynarodowymi przepisami prawa, zwiększa przejrzystość wewnętrzych procesów oraz efektywność działania całej firmy.

Aktualne dokumenty potwierdzające:

 • Certyfikat EN ISO 13485:2012 potwierdza, że firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. ustanowiła i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie: Produkcja, dystrybucja i serwisowanie mikroskopów medycznych, dystrybucja optycznych wyrobów medycznych oraz prowadzenie szkoleń dla użytkowników.
 • Certyfikat EN ISO 9001:2008 potwierdza, że firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. spełnia wymagania normy EN ISO 9001
 • Polityka Jakości - dokument określający Politykę Jakości w firmie Seliga Microscopes Sp. z o.o.

 

Certyfikat EN </br>ISO 13485:2012

Certyfikat EN
ISO 13485:2012

Certyfikat EN ISO 13485 potwierdza, że firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. ustanowiła i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie: Produkcja, dystrybucja i serwisowanie mikroskopów medycznych, dystrybucja optycznych wyrobów medycznych oraz prowadzenie szkoleń dla użytkowników.

Certyfikat EN </br>ISO 9001:2008

Certyfikat EN
ISO 9001:2008

Certyfikat EN ISO 9001:2008 potwierdza, że firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. spełnia wymagania normy EN ISO 9001

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Polityka Jakości - dokument określający Politykę Jakości w firmie Seliga Microscopes Sp. z o.o.

Certyfikat CCR

Certyfikat CCR

Certyfikat potwierdzający zrealizowanie ustawowych obowiązków w zakresie wprowadzanych do obrotu: SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, BATERII I AKUMULATORÓW, OPAKOWAŃ.

 

 

Prezentacja

Wspieramy

Akcja "Zbuduj FreeDOM"

zbuduj freeDOMSeliga Microscopes wraz z Fundacją "Razem dla Afryki", wspiera akcję "Zbuduj FreeDOM".

FreeDOM to schronisko dla osób uratowanych z niewoli. Miejsce, gdzie znajdą bezpieczeństwo i specjalistyczną pomoc; odnajdą szacunek i odzyskają poczucie własnej godności...

>> dowiedz się więcej o akcji

Więcej informacji znajdziesz także:

#Zbuduj FreeDOM
www.zbudujfreedom.pl

Fundacja Razem dla Afryki:
www.razemdlaafryki.org

HAART Kenya:
www.haartkenya.org

 


 

Razem dla Afryki

razemdlaafrykiFundacja, której głównymi celami jest promocja ochrony zdrowia, pomoc materialna oraz propagowanie wszelkich innych form pomocy mieszkańcom kontynentu afrykańskiego. "Razem dla Afryki" to także promocja działań z zakresu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problemu handlu ludźmi.

Podwaliny Fundacji to ludzie z otwartymi sercami, działający z pasji, czujący potrzebę pomocy ludziom dotkniętych chorobą i skrajną biedą.

Więcej informacji o fundacji na:
http://www.razemdlaafryki.org
https://www.facebook.com/RazemdlaAfryki

Seliga Microscopes czynnie wspomaga Fundację "Razem dla Afryki", poprzez pomoc finansową, sprzętową i merytoryczną.

Pomagamy tam gdzie jest daleko, ale gdzie sercem jesteśmy blisko.

 

rda-logo2

PKO BP SA 6 Oddział w Łodzi
Swift/BIC: BPKOPLPW
PL 76 1020 3408 0000 4402 0342 8349

 

 


 

Projekt Trzecie Oko

ptoProjekt Trzecie Oko, to Fundacja, której celem jest dotarcie z wysokiej jakości opieką okulistyczną do odległych rejonów krajów rozwijających się.
PTO to także współpraca z miejscowymi placówkami medycznymi i organizacjami pozarządowymi, edukacja lokalnych społeczności w zakresie chorób oczu czy tworzenie możliwości szkolenia dla lokalnego personelu medycznego.

 

Grupa medyczna PTO podróżuje do odległych rejonów krajów rozwijających się i organizacje tam tzw. eye camps, podczas których przeprowadzane są zarówno podstawowe badanie okulistyczne, jak i te poważniejsze wymagające interwencji chirurgicznej, często także przy wykorzystaniu mikroskopu zabiegowego.

 

PTO został powołany do życia w 2009 roku przez dr Rafała Nowaka i kilku jego przyjaciół dzielących te same pasje i zainteresowania. Celem było stworzenie mobilnej kliniki okulistycznej i grupy woluntariuszy, którzy będą podróżować do odległych rejonów krajów Trzeciego Świata, aby nieść ich mieszkańcom wysokiej jakości pomoc medyczną w dziedzinie okulistyki.

 

 

Więcej informacji na:
http://www.sight4all.org/

 

 

 


 

Dentysta w Afryce

130905 dentystawafryce v2 1Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi. 

To jakby Einstein pisal o doktorze Rylskim, który pojechał, zobaczył niedolę i postanowił pomóc tam gdzie ból zęba oznacza cierpienie na wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, gdzie wizyta u dentysty wymaga wielu dni wędrówki.

Doktor Rylski z pomocą zaangażowanych osób uruchomił lokalny gabinet i zmierza do utrzymania ciągłości jego działania. Również liczne wyprawy terenowe do osób, które nie mają szans dotrzec do gabinetu. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do tego dzieła. 

 

 

IMG 1708 small IMG 1712 small

foto: spotkanie z dr Rylskim podczas targow CEDE2012

 

 

Fundacja DZIECI AFRYKI
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: "D1 Dentysta w Afryce" 


 

Inne akcje

thumb endonarty2014  malowane nadzieja 2014  thumb malowane nadzieja 2014  thumb azyl-podziekowanie

 

Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Telefon
Adres e-mail

Opinie

prof. Bogusław Antoszewski Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
W Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej planuje się wykonywanie zabiegów mikrochirurgicznych, w tym celu skontaktowaliśmy się z firmą Seliga Microscopes z prośbą o dobór odpowiednich lup. Konsultant firmy w bardzo szybkim terminie zgłosił się do nas umożliwiając na oddziale kilkakrotne obejrzenie wszystkich produktów, przymierzenie przy stole operacyjnym, jak również pomógł w dobraniu odpowiednich parametrów lup. Wszystko odbywało się w miłej, atmosferze bez pośpiechu, wywierania presji. Uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. Lupy z oświetleniem LED ułatwiają nam wykonywanie zabiegów operacyjnych np. w obrębie powiek czy przegrody nosa. Oświetlacza LED używamy także bez lup do oświetlania pola operacyjnego. Dziękujemy za profesjonalizm, życzliwość i polecamy współpracę z firmą.

 

lek stom Wojciech Woźniak Gabinet Stomatologiczny PERCURO
Przed zakupem mikroskopu słyszałem od każdego z lekarzy, pracujących w powiększeniu, że zabiegi wykonywane w ten sposób są rodzajem przeniesienia się w inny świat. Gdy zakupiłem mikroskop SmartOptic zrozumiałem co oznaczało przeniesienie się w inny wymiar stomatologii. Po 2 miesiącach użytkowania powiększenia, jestem od niego tak uzależniony, że wykonuję, z jego pomocą, każdy możliwy zabieg, łącznie z przeglądami i scalingiem. Każdą minutę pracy przed zakupem SmartOptica uważam za niekompletną i straconą. Polecam każdej koleżance i każdemu koledze. Praca z mikroskopem staje się przyjemnością a nie obowiązkiem

 

lek. stom. Marta Korzeniewska
Jestem posiadaczką mikroskopu Optilion CSA firmy SeligaMicroscope Poland. W swojej praktyce używam tego urządzenia codziennie i w tej chwili wykorzystuję do większości zabiegów, z przeglądem i badaniem włącznie. Konstrukcja mikroskopu jest solidna i bardzo stabilna w związku z czym praca nie jest męcząca i nie ma efektu drżenia obrazu. Doskonałe powiększenie, ostrość a także bardzo dobre światło sprawiają, że za każdym razem cieszy mnie to co widzę. Optilion CSA jest bardzo prosty w obsłudze, nie wymaga żadnych skomplikowanych czynności przy ustawianiu pacjenta. Zaletą jest również jego bezawaryjność. Tego sprzętu po prostu nie da się popsuć. Podsumowując, Optilion CSA jest dobrym mikroskopem w bardzo przyzwoitej cenie. Pragę również wyrazić swoje zadowolenie z samej obsługi przez firmę SeligaMicroscope, są to cztery słowa: Profesjonalizm, solidność i sympatyczna współpraca.

 

lek. stom. Byrski Krzysztof
Jestem posiadaczem mikroskopu Opilion CSA. Urządzenie to znacznie zmieniło moją pracę, podnosząc jakość oferowanych przeze mnie usług, jak i poprawiając komfort pracy. Mikroskopem posługuję się nie tylko w endodoncji – gdzie niejednokrotnie jest nieodzowny, ale również w stomatologii zachowawczej, protetyce i mikrochirurgii. Urządzenie to posiada dobrą optykę, obraz jest kontrastowy, wyraźny, jasny. Bardzo dobre oświetlenie zazwyczaj zmniejszam, a 4 stopniowa regulacja natężenia światła pozwala dostosować je do poszczególnych sytuacji. Filtry, w które zaopatrzony jest mikroskop są przydatne np. podczas zakładania kompozytu. To wszystko za cenę, która w stosunku do jakości tworzy jedną z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku.

 

Marek Walewski Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa, dnia 28 października 2005 r. Szanowny Panie W imieniu dyrekcji i pracowników Centrum Zdrowia Dziecka bardzo serdecznie dziękuję za przekazany w darze mikroskop operacyjny PICO z przeznaczeniem dla Zakładu Patologii Jamy Ustnej.

 

dr n. Med. Mirosława Pellowska-Piontek
Od dwóch miesięcy użytkujemy w pracy dydaktycznej mikroskop Optilion PICO. Przeprowadziliśmy kurs dla lekarzy z leczenia endodontycznego zębów wielokanałowych z wykorzystaniem tego właśnie mikroskopu. Dla większości lekarzy był to pierwszy kontakt z mikroskopem w stomatologii. Praca z mikroskopem (przede wszystkim w endodoncji) daje znacznie większy komfort pracy. Szczególnie przydatny okazał się mikroskop w dydaktyce, ponieważ posiadamy mikroskop Optilion Pico wyposażony dodatkowo w tor wizyjny i rzutnik multimedialny. Daje to możliwość pokazania studentom, w dużym powiększeniu, na ekranie, poszczególnych faz opracowania ubytków, zakładania wypełnień, oraz kolejnych etapów leczenia kanałowego. Ten rodzaj mikroskopu spełnił nasze oczekiwania w pracy dydaktycznej. Posiada on odpowiednie oświetlenie i dobre powiększenie, a także konkurencyjną cenę. Do pracy klinicznej bardziej użyteczny byłby mikroskop z nożnym sterowaniem.

 

lek. stom. Jerzy Doskocz
Inny Świat – zębów oczywiście! Mam dobry wzrok, myślałem, że wszystko widzę, ale praca w powiększeniu to inny wymiar stomatologii. Seliga Microscope nie jest Mercedesem, ale szybko przyzwyczaiłem się do pracy z nim, używam (podglądam) go przy wszystkich zabiegach i jestem bardzo zadowolony. PS. Jeżdżę Fordem i też jestem zadowolony!

 

prof. dr hab. Halina Pawlicka
"Veni, Vidi, Vici..." Pracuję na mikroskopie Optilion PICO firmy Seliga Microscope.

 

lek. stom. Urszula Kuczyńska Stomatologia "Kraina Uśmiechu"
Jestem użytkownikiem mikroskopu Optilion Pico, którego użytkowanie w sposób znaczny zmieniło moją pracę, zarówno jej komfort jak i jakość oferowanych pacjentom usług. Mikroskopem posługuję się w wielu dziedzinach stomatologii; głównie w endodoncji, ale także w stomatologii zachowawczej, periodentologii i protetyce. Cena mikroskopu w stosunku do jakości jest bardzo konkurencyjna. Dobra optyka, jasność i kontrastowość obrazu, a także regulacja natężenia światła pozwalają dostosować parametry pracy urządzenia do potrzeb poszczególnych zabiegów. Tak więc moja ocena w/w mikroskopu jest bardzo dobra.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatnymi, niezobowiązującymi testami tego urządzenia w Twoim gabinecie, wypełnij poniższy formularz.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Numer telefonu
Adres e-mail

Historia

Seliga Microscopes

 

2013

Nowy produkt. Krzesełka SALLI

salli-histDo oferty wprowadziliśmy nowy produkt - ergonomiczne krzesełka SALLI. Tym samym staliśmy się oficjalnym partnerem fińskiej firmy SALLI oraz wyłącznym dystrybutorem na rynek polski jej produktów.
2013

Nowe produkty. Zmodernizowane PICO LED i lupy HOGIES.

hogies-lupy-medyczneNowości, które swoją premierę mają na targach CEDE 2013 to zmodernizowany mikroskop Optilion PICO LED a także nowa marka w ofercie lup medycznych - HOGIES prosto z Australii. 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Modernizacja mikroskopu Optilion PICO.

pico-glowica-ledSierpień 2013. Mikroskop Optilion PICO zyskał nową stabilniejszą podstawę i maszt, ale przede wszystkim nowy oświetlacz. Od teraz w standardzie źródłem światła jest dioda LED, dzięki której pole zabiegowe oświetlane jest intensywnym białym światłem. Tym samym, mikroskop przyjął nową nazwę Optilion PICO LED.

 

2013

Przedłużona gwarancja

Przedłużona gwaracja na mikroskopy SmartOPTIC do 5 lat i Pico LED do 3 lat. Jeszcze większa pewność trafnego wyboru.

 

2013

Skrócenie czasu oczekiwania na testy

Zapada decyzja o znacznym zwiększeniu puli urządzeń testowych dzięki czemu czas oczekiwania osób zainteresowanych bliższym poznaniem naszego sprzętu ma szanse znacznie się skrócić.

 

 

2013

Dalszy rozwój ale też niepowetowana strata

blackNastępuje dalszy rozwój zaplecza logistycznego oraz kolejne osoby w naszym zespole. Ten czas zapamiętamy jedna szczególnie ze względu na odejście osób bliskich i ważnych m.in. p. Cezarego Seligi, który stworzył podwaliny firmy Seliga Microscopes. 

 

2012

Reorganizacja szkoleń

szkolenia screenWraz z początkiem roku uporządkowaniu ulegają szkolenia. Najważneijsze zmiany to: uporządkowanie nazw i programów poszczególnych szkoleń, planowanie imprez w cyklach półrocznych i publikowanie terminów ze znacznym wyprzedzeniem, uruchomienie dedykowanej strony internetowej i systemu rezerwacji online, zwiększenie ilości organizowanych kursów. 

2012

Projekt MicroJUMP

mj2012Październik. Na dobre rusza oczekiwany przez wielu projekt MicroJUMP - cykl niekomercyjnych warsztatów stomatologicznych dedykowanych studentom uczelni stomatologicznych. Głównym celem jest wdrożenie młodych lekarzy w tajniki pracy pod mikroskopem. Uruchomiona zostaje także witryna poświęcona projektowi: www.microjump.pl

 

2011

Zarządzanie jakością potwierdzone centyfiktem ISO

certyfikat iso 13485 plUzykanie certyfikatu EN ISO 13485 potwierdzającego, że firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. ustanowiła i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie: Produkcja, dystrybucja i serwisowanie mikroskopów medycznych, dystrybucja optycznych wyrobów medycznych oraz prowadzenie szkoleń dla użytkowników.

 

2008

Grand Prix CEDE 2008 - Optilion PICO

grand-prix-cedeKolejna nagroda dla mikroskopu Optilion PICO. Tym razem mikroskop uznanie użytkowników zdobył podczas największej w Poslce imprezie stomatologicznej CEDE 2008 w Poznaniu. Optilion PICO otrzymał główna nagrodę Grand Prix CEDE 2008 w kategorii urządzenia.
2007

Optilion PICO nagrodzony

expodent-nagrodaNasz mikroskop Optilion PICO otrzymał III miejsce w kategorii: urządzenia stomatologiczne, podczas XIII Toruńskich Targów Stomatologicznych EXPODENT 2007.
2006

Szkolenia dla stomatologów

szkolenie stomatologicznePaździernik. Nasza oferta powiększa się o specjalistyczne szkolenia z zakresu pracy z użyciem mikroskopu stomatologicznego. Naszym celem jest popularazacja pracy w powiększeniu. Pragniemy, aby nasze urządzenia były wykorzystywane w każdym nowoczesnym gabinecie stomatologicznym w sposób jak najbardziej wydajny.

2006

Malowane Nadzieją

malowane-nadziejaStowarzyszenie Niepełnosprawanych Archidiecezji Łódzkiej zorganizowało aukcję na rzecz leczenia poparzonego w pożarze Michałka z Łodzi. W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę 70 tyś. zł. Nam także udało się coś dorzucić do tej sumy. Wylicytowalismy pisankę ze strusiego jaja wykonaną przez Edwarda Lutczyna oraz obraz Juliusza Marweg.
2006

Rozszerzenie oferty. Krzesełka Global.

Nowa pozycja w naszej ofercie. Powiększyliśmy ją o krzesła stomatologiczne zaprojektowane specjalnie dla stomatologów, którze korzystają w swojej pracy z mikroskopu zabiegowego.

2006

Rozszerzenie oferty. Mikroskop Global.

global wallZ początkiem roku staliśmy się wyłącznym dystrybutorem na rynek polski amerykańskiej firmy Global. Nasza oferta powiększyła sie tym samym o kolejne urządzenia do pracy w powiększeniu. Mikroskopy Global to urządzenia z półki hi-end. Wysoka jakość, precyzja wykonania, innowacyjne rozwiązania.
2005

Nasze mikroskopy w Instytucie UM w Łodzi

szkolenie UMNasze urządzenia do pracy w powiększeniu spełniają także rolę dydaktyczną. Mikroskopy Optilion Pico stały się niezbędnym narzędziem w szkoleniu organizowanym w Instytutucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi skierowanym do lekarzy stomatologów.    

2005

Program Bezpłatne testy

Rozpoczynamy program "Bezpłatne testy w gabinecie". Od dziś każdy ma możliwość przetestowania mikroskopu u siebie w gabinecie. Bez pośpiechu, bez zobowiązań, bezpłatnie.

2004 › Założenie firmy

 

Wypełnij poniższy formularz.
Napisz jakie są Twoje oczekiwania.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Adres e-mail
Numer telefonu

O nas

Seliga Microscopes

kolposkopSpecjalizujemy się w produkcji i dystrybucji specjalistycznego sprzętu do pracy w powiększeniu. W swojej ofercie posiadamy urządzenia wykorzystywane w stomatologii, ginekologii, laryngologii. Naszymi działaniami obejmujemy szeroko rozumianą medycynę choć sztandarową dziedziną pozostaje dla nas niezmiennie stomatologia.

Na przestrzeni kilku lat nasze urządzenia zdobyły popularność w Polsce, stając się chętnie wybieraną alternatywą dla produktów znanych marek o wieloletniej tradycji. Obecnie mikroskopy oraz kolposkopy Optilion PICO, Optilion CSA, SmartOPTIC wykorzystywane są na co dzień w setkach gabinetów, już nie tylko w Polsce, ale i wielu innych krajach.

Priorytetem w naszej pracy jest dążenie do jak najlepszej obsługi klientów. Do każdej transakcji podchodzimy indywidualnie angażując czas i energię w usatysfakcjonowaniu końcowego odbiorcy.

Nie tylko sprzęt

szkolenie-stomatologiczne

Popularyzując pracę w powiększeniu, nie mogło zabraknąć w naszej ofercie specjalistycznych kursów i szkoleń. Są to obecnie głównie szkolenia z zakresu pracy pod mikroskopem. Naszym celem jest stworzenie lekarzom możliwości doskonalenia się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do klinicznych pod okiem uznanych specjalistów praktyków. Podczas kursów uczestnik ma do swojej dyspozycji w pełni wyposażone stanowisko pracy. Obecnie nasze szkolenia odbywają się w jednej z najnowocześniejszych sal szkoleniowych w Polsce. 

Świadomy wybór

W celu udostępniania i propagowania idei pracy w powiększeniu nasza firma jako pierwsza zainicjowała bezpłatne testy mikroskopów w gabinetach stomatologicznych. Dzięki takim działaniom wielu lekarzy może widzieć więcej, a mikroskop w gabinecie stał się codziennością.

Przekrój oferty

Naszą oferte skonstruowaliśmy tak, aby znalazły się w niej urządzenia zróżnicowane - każde jednak o wysokiej jakości i użytecznośći w swojej klasie. Proponujemy zarówno urządzenia ekonomiczne, optymalne urządzenia średniej klasy, ale także współpracujemy ze światowymi liderami produkcji sprzętu wiodącymi prym w swoich dziedzinach. Są to firmy takie jak Dantschke - unity laryngologiczne czy SALLI - producent ergonomicznych, siodłowych krzeseł z dzielonym siedziskiem.

Cieszy nas fakt, że nasza codzienna praca przyczynia się pośrednio do rozwoju polskiej medycyny, poziomu świadczeń i wpływa na poprawę zdrowia pacjentów. Dziękujemy naszym klientom za okazana zaufanie i wybór produktów firmownych przez Seliga Microscopes.

 


 

smartoptic-logoauctus-logohogies-logosalli-logo-sdantschke-logo


 

 

Bezpłatne testy w Twoim gabinecie

Jeśli nie jesteś w pełni przekonany czy mikroskop stomatologiczny spełni Twoje oczekiwania, możesz go przetestować zupełnie niezobowiązująco u siebie w gabinecie.

Rozwiej swoje wszystkie wątpliwości.

wybierz mikroskop

wybierz mikroskop

Zapoznaj się z ofertą i wybierz mikroskop stomatologiczny najodpowiedniejszy dla Ciebie. Skorzystać z pomocy konsultanta.

umów termin

umów termin

Zadzwoń i umów dogodny dla siebie termin testów. Wybrany przez Ciebie mikroskop dowieziemy do każdego miejsca w Polsce.

testuj przez 7 dni

testuj przez 7 dni

Możesz testować urządzenie w swoim gabinecie przez okres tygodnia. Przekonaj się czy mikroskop spełnia Twoje oczekiwania.

TOP