pakiet korzysci2016 end

 wisla2016


Regulamin akcji promocyjnej „Korzyści 2016”

 1. Akcja promocyjna „Korzyści 2016” - zwana dalej Akcją - jest zorganizowana i prowadzona przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23 zwaną dalej Organizatorem.
 2. W Akcji biorą udział zamówienia spełniające łącznie poniższe warunki:
  1.    Zamówienie zawierające mikroskop SmartOPTIC w cenie regularnej (wg cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia) zostało złożone do końca 2016r.
  2.    Osoba zamawiająca zgłosiła do 30.06.2016r  uczestnictwo w Akcji w jeden ze sposobów opisanych w pkt. 5
 3. Akcja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 4. Akcja nie ma charakteru loterii ani konkursu. 
 5. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez jeden ze sposobów:
  1.    Wysłanie wiadomości tekstowej SMS o treści 'K2016' na numer 661001303.
  Koszt wysłania wiadomości tekstowej jest zgodny z planem taryfowym operatora osoby wysyłającej.
  2.    Wysłanie danych przez formularz on-line umieszczony pod adresem internetowym http://www.seliga.pl/k2016
 6. Zgłoszenie uczestnictwa równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 7. W Akcji mogą uczestniczyć:
  1.    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2.    osoby prawne,
  3.    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  - których siedziba znajduje się na terytorium RP,
  - prowadzące działalność jako praktyka zawodowa lekarzy lub jako działalność podmiotu leczniczego (wg Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654),  
 8. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail lub SMS związanej z przebiegiem Akcji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci.

 

 1. Organizator gwarantuje podmiotom, których zamówienia biorą udział w Akcji uzyskanie trzech spośród oferowanych korzyści:
  1.    Bezpłatny, 7-dniowy pobyt dla 4 osób w przestronnym apartamencie w Wiśle w terminie uzgodnionym z Organizatorem. Pobyt nie podlega zamianie na krótsze pobyty składające się łącznie na 7 dni. Pobyt musi być wykorzystany maksymalnie do 31 sierpnia 2017r.
  2.    Możliwość zwrotu zakupionego urządzenia przez 30 dni od daty dostarczenia – zakup bez ryzyka.
  3.    Zakup dowolnego, nowego krzesła SALLI z oferty sklepu internetowego www.siadamy.pl w cenie pomniejszonej o 40%. Zakup z rabatem na podstawie przekazanego kodu rabatowego.
  4.    Bezpłatne uczestnictwo w dowolnym szkoleniu z oferty www.szkolenia.seliga.pl. Uczestnictwo w szkoleniu musi nastąpić maksymalnie do 31 grudnia 2017r.
  5.    Bezpłatny zestaw lusterek przedniopowierzchniowych ZIRC Crystal HD do pracy z mikroskopem.
  6.    Uczestnictwo w dwóch dowolnych szkoleniach z oferty www.szkolenia.seliga.pl w cenie pomniejszonej o 40%.
  Uczestnictwo w szkoleniach musi nastąpić maksymalnie do 31 grudnia 2017r.
  7.    Odroczony, 30-to dniowy termin płatności.
  8.    Płatność w 10-ciu równych, nieoprocentowanych ratach bez pośrednictwa instytucji kredytującej. Płatnośc pierwszej raty musi nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni po dostarczeniu mikroskopu do klienta.
  9.    Bezpłatny tor wizyjny do Aparatu SONY z mocowaniem typ 'E' (realizacja w czwartym kwartale 2016r.)
 2. Wybór korzyści należy do osoby kupującej mikroskop z zastrzeżeniem pkt. 13.3. Wybór korzyści musi nastąpić wraz ze złożeniem zamówienia na mikroskop. W przypadku kiedy jedną z wybranych korzyści jest korzyść nr 2 tj. "Możliwość zwrotu zakupionego urządzenia przez 30 dni od daty dostarczenia – zakup bez ryzyka", uczestnik Akcji może uzyskać pozostałe dwie korzyści najwcześniej po upływie 31 dni od daty dostarczenia mikroskopu do gabinetu. Przez termin "bezpłatne uczestnictwo" (pkt 10.4) należy rozumieć uczestnictwo w szkoleniu 1 (jednej) osoby.
 3. Korzyści – bonusy – nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator zastrzega sobie:
  1.    prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie przy czym obowiązujący regulamin zostanie każdorazowo opublikowany na stronie http://www.seliga.pl/k2016
  2.    możliwość przedłużenia trwania Akcji,
  3.    prawo do czasowej lub trwałej niedostępności niektórych korzyści lub opóźnienia w ich dostarczeniu.   
 5. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Organizatora w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania

Łódź, 22.12.2015r.

#2402 #0104 #0804 #1604 #2811

TOP